2XSLCHK-J 3PLUS VFD

2XSLCHK-J 3PLUS VFD

สายไฟที่มีโครงสร้างพิเศษ ใช้สำหรับจ่ายไฟจากตัวแปลงความถี่กับมอเตอร์ ขณะเดียวกันสายไฟก็จะไม่ปล่อยสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มากเกินไปออกสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆและสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนหรือเคลื่อนสนามแม่เหล็กจากอุปกรณ์อื่นๆเช่นกัน  ฉนวน XLPE ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าในขณะที่ยังคงรักษาความจุต่ำเมื่อเทียบกับสายเคเบิลหุ้มฉนวน PVC สายไฟชนิดนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบถาวรและการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในอุปกรณ์อุตสาหกรรม สายการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้งานในพื้นที่แห้งหรือชื้น กลางแจ้ง และในอาคาร สายไฟทั้งหมดทำจากวัสดุที่ไม่มีสารฮาโลเจนและไม่ปล่อยสารอันตรายภายใต้สภาวะไฟไหม้ โครงสร้างของสายไฟแบบ (3 + 3PE) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแรงดันไฟฟ้าบนขั้วต่อมอเตอร์มีความสมมาตร