ความเชี่ยวชาญของเรา
Our Expertise


การช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านเทคนิค
Technical support

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมตอบคำถามให้ความรู้เกี่ยวกับสายไฟ ตั้งแต่คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการก่อสร้างติดตั้ง ไปจนถึงคำถามด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด เราสามารถให้ข้อมูลทางด้านสายไฟก่อนการเสนอราคาจนถึงการติดตั้งและการบำรุงรักษา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่เลือกลูกค้าเลือกใช้นั้น สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด

ข้อกำหนดและมาตรฐาน
Regulatory Compliance

ธุรกิจสายไฟเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสายไฟเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานไฟฟ้าในอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ ธุรกิจสายไฟจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าสายไฟที่ผลิตและจำหน่ายนั้นปลอดภัยและมีคุณภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจสายไฟ ได้แก่ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไฟฟ้า กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไฟฟ้าเป็นกฎหมายและมาตรฐานที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจสายไฟ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของสารเคมีและสารอันตราย

สายไฟทั้งหมดของเราผ่านการทดสอบและควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพ และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดจากองค์กรหน่วยงานควบคุมมาตรฐานระดับประเทศและระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง เช่น IEC, CE, ROHS, UL, CSA, TUV, TISE, TIS(มอก) เป็นต้น

การควบคุมมาตรฐาน
Quality Control

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) คือ กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด การควบคุมคุณภาพสายไฟมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสายไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า หากสายไฟไม่ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ หรือเสียชีวิต ขั้นตอนหลังจากการผลิตสายไฟเสร็จสิ้น คือกระบวนการควบคุมการทดสอบภายใน ที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด สายไฟจะได้รับการทดสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการภายในโรงงาน จนกว่าผลการทดสอบทั้งหมดจะแสดงให้เห็นว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด กระบวนการควบคุมคุณภาพสายไฟโดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้


การตรวจสอบวัตถุดิบ (Raw Material Inspection)

การตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสายไฟ เช่น ทองแดง อลูมิเนียม ฉนวนกันความร้อน เปลือกนอก เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด


การตรวจสอบกระบวนการผลิต (Process Inspection)

การตรวจสอบกระบวนการผลิตสายไฟในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของขนาดและรูปร่างของสายไฟ การตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟ เป็นต้น


การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Finished Product Inspection)

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สายไฟ เพื่อให้มั่นใจว่าสายไฟที่ผลิตเสร็จแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น การตรวจสอบความต้านทานไฟฟ้าของสายไฟ การตรวจสอบความทนทานต่อความร้อนของสายไฟ เป็นต้น