Devicenet cable

Devicenet cable

สายไฟ DeviceNet เป็นสายเคเบิลที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ออโตเมชั่นในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นไปตามมาตรฐาน DeviceNet ที่กำหนดโดย ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) สายไฟ DeviceNet มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลและพลังงานระหว่างอุปกรณ์ออโตเมชั่นต่างๆ เช่น PLC (Programmable Logic Controller), HMI (Human Machine Interface), Sensor (อุปกรณ์ตรวจวัด), Actuator (อุปกรณ์ควบคุม) เป็นต้น

สายไฟ DeviceNet มีให้เลือกหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 

DeviceNet Thin เป็นสายไฟที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่รุนแรง เช่น ในห้องควบคุมสายไฟ DeviceNet Thick เป็นสายไฟที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าสายไฟ DeviceNet Thin เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น กลางแจ้งหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง