Ethernet cable

Ethernet cable

สายไฟ ethernet ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายในเครือข่ายเดียวกัน (LAN) โดยใช้การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (point-to-point) สายไฟ ethernet ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความคล้ายคลึงกับสายไฟ ethernet ทั่วไป แต่มีการออกแบบและคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติเหล่านี้ เช่นความร้อน ความชื้น ฝุ่น และน้ำมัน  

การเชื่อมต่อสายไฟ ethernet สามารถทำได้ทั้งแบบตรงและแบบครอส โดยแบบตรงจะใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับสวิตช์ หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ ส่วนแบบครอสจะใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยตรง