FLEX-CY-JZ/OZ Power 0.6/1KV (สายไฟพาวเวอร์และคอนโทรลแบบมีชิลด์สามารถใช้งานเทียบเท่าสายไฟ CVVS)

FLEX-CY-JZ/OZ Power 0.6/1KV ((สายไฟพาวเวอร์และคอนโทรลแบบมีชิลด์สามารถใช้งานเทียบเท่าสายไฟ CVVS)

สายไฟฉนวนสองชั้นมีชิลด์ชนิดอ่อนใช้ได้ทั้งงานเพาเวอร์และคอนโทรลเหมาะกับบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องจักรกล. ระบบควบคุมสายพานการผลิต รวมถึงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรในโรงงาน, ระบบความร้อน, ระบบเครื่องปรับอากาศและหมุนเวียนอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมติดตั้งภายในอาคาร แห้งหรือชื้น มีชิลด์ทองแดงชุบดีบุกถักป้องกันการรบกวนจากการรบกวนของสัญญาณที่มีความถี่สูง เปลือกนอกพีวีซีทนน้ำมันและสารเคมีชนิดต่างๆ และไม่ลุกลามไฟ