FLEX-JZ/OZ Power 0.6/1KV (สายไฟพาวเวอร์และคอนโทรลสามารถใช้งานเทียบเท่าสายไฟ CVV,VCT)

FLEX-JZ/OZ Power 0.6/1KV (สายไฟพาวเวอร์และคอนโทรลสามารถใช้งานเทียบเท่าสายไฟ CVV,VCT)

สายไฟชนิดอ่อนใช้ได้ทั้งงานเพาเวอร์และคอนโทรล เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องจักรกล. ระบบควบคุมสายพานการผลิต รวมถึงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรในโรงงาน, ระบบความร้อน, ระบบเครื่องปรับอากาศและหมุนเวียนอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม ฉนวนสายไฟเป็นชนิดพิเศษ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เปลือกนอกพีวีซีสามารถป้องกันแสง UV, ทนน้ำมันและสารเคมีชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและไม่ลุกลามไฟ