SIHF-O/J (สายไฟมัลติคอร์ฉนวนซิลิโคนทนอุณหภูมิและความร้อน)

SIHF-O/J (สายไฟมัลติคอร์ฉนวนซิลิโคนทนอุณหภูมิและความร้อน)

สายไฟฉนวนภายนอกเป็นซิลิโคน เป็นสายคอนโทรล multicore ไม่มีชีลด์ที่่สามารถทนความร้อนได้ถึง 180 °C และยังสามารถทนอุณภูมิถึง 250°C ในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นสายไฟที่ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรมในพื้นทีๆมีอุณหภูมิต่ำ หรือสูง เช่นโรงงานเหล็ก, โรงงานเตาหลอมต่างๆ, โรงงานไฟฟ้า, โรงงานถ่านหิน, โรงงานเซรามิค, โรงงานแก้ว, โรงงานซีเมนต์สําหรับไฟส่องสว่างที่มีความร้อน, สปอร์ตไลท์หรือเซาน์น่า กรณีไฟไหม้สายไฟจะไม่ลุกลามไฟและมีควันน้อย ฉนวนซิลิโคนสามารถทนต่อสารเคมีและน้ำมันต่างๆ รวมถึงไขมันของพืชและสัตว์